Barnefotball

Barnefotballmodellen

Denne modellen som beskrives hvordan vi driver barnefotballen 8-12 år er gjennomført av flere generasjoner med gode resultater både mht. til at ungene trives og at de fleste får et tilbud tilpasset deres interesse.

Bakgrunn

Gjennom årenes løp har vi erfart at barna vil svært forskjellige ting med fotballen. Noen synes det er morsommere å skate og spille gitar, men vil gjerne spille fotball med vennene sine av og til. Andre sover i Liverpool sengetøy, trikser i hvert friminutt og ser fotballtriks på YouTube døgnet rundt. Dette er to ytterpunkter og mellom disse finner vi en mengde andre nyanser og mye kan forandre seg over tid. Alle disse ungene skal vi lage gode tilbud til. Hvert år. Da må det være på deres premisser. Da må vi organisere oss deretter, med de ressursene vi har.

To tilbud. Barna velger selv.

Vi tilby barna to tilbud. Tilbudene er forskjellige, men inneholder ikke noen gradering av omsorg eller viktighet. Snarere er de to tilbudene en erkjennelse av ungenes forskjellige behov og motiver. Tilbudene er basert på den erfaringen vi har gjort oss over mange år, og hva de fleste av barna vil. Det må ses på som et rammeverk. Det handler i hovedsak om antall ganger man vil trene. Det er de frivillige trenerne og foreldre som skal fylle tilbudet med innhold. Innhold som svarer til barnas forventninger. For det barna som skal velge. Ikke vi.

Forpliktende. For lagets skyld.

Noen ting fungerer bedre på Sats enn i et fotballag. Hvis alle kan komme og gå akkurat når det passer seg, så gir det dårlige betingelser for læring/utvikling. Samtidig låser det av verdifull treningstid og gjør det vanskeligere for trenerne våre å planlegge. En viktig del av læringen fra det å være med i et lag er de felles forpliktelsene. En for alle og alle for en. Dette arbeidet har vi forsømt de siste årene. Vi ser at både barn og foreldre i de siste generasjonene har vært lite forberedt på overgangen til ungdomsfotballen hvor kravene til trening, progresjon og samhandling er større. Det skal faktisk kreve litt innsats og forpliktelse å være del av noe.

Innføring og erfaringer

Sesongen 2017 ble brukt til å øve oss på den nye modellen. Vi økte aktiviteten og drev utstrakt rekruttering og skolering av frivillige trenere. Tilnærmingen var tilpasset alderstrinnene og deres utgangspunkt for å tre inn i den nye modellen. Noen generasjoner måtte bli vant med å trene mer, noen må skaffe tilveie flere trenere og lagledere, mens andre generasjoner var godt rigget allerede. I 2018 har modellen vært gjennomført på alle generasjoner. Innføringen har vært en suksess på flere områder. Det har aldri vært så stor aktivitet blant barn i Skeid og vi har flere trenerressurser enn vi noen gang har hatt. Så ligger det selvfølgelig utfordringer i modellen også. Men de utfordringene måtte vi nok forsøke å løse uavhengig av modell. For noen av de yngste generasjonene, spesielt de som ikke har hatt progresjon i antall treninger gjennom VTF så har det vært få som velger plusstilbudet. Det er egentlig forventet, men det har vært løst ved at de som vil trene mye får lov til å trene med generasjonen over. Det er et viktig prinsipp for oss at man skal få trene så mye man selv ønsker.

PS! Jentegruppene våre har foreløpig for små kull til at modellen kan innføres der fullt og helt. Det innføres derfor en egen variant av modellen for jentene hvor de samme prinsippene ivaretas.

Basistilbudet

Basistilbudet  

Dette tilbudet er basert på hva de fleste 8-12 åringer i Skeid ønsker. Fotball, primært som sommeraktivitet og fleksibelt nok til å kombinere med andre aktiviteter gjennom sesongen.

Laginndelingen tar utgangspunkt i kameratskap, skole/område og trener/leder logistikk. Sistnevnte setter premissene da lagene skal ha det samme tilbudet mht. ressurspersoner. Lagene er i utgangspunktet mer eller mindre faste, dette gir trygghet og forutsigbarhet. Dette er dog forutsatt at alle lagene fungerer og alle ungene får et godt tilbud. Sannsynligvis blir de også nokså jevne, men kan meldes på ulike nivåer etter hvor øvet laget blir. Det kan komme justeringen av hensyn til enkeltspillere eller hele årgangen. Hele årgangen trener samtidig, både de som velger basis og de som velger pluss tilbudet. Dette garanterer nok trenere og nok treningskamerater. På vinteren (nov-april) tvinges vi til å dele gruppene opp pga. plassmangel.  All innetid blir disponibelt for basislag for at de skal kunne ha større fleksibilitet.

Hovedtrenere deler inn lag med bistand/godkjenning fra Sportsjef Barnefotball.

Prinsippskisse av en mulig treningsuke for basis tilbudet:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
BasisPluss Kamp BasisPluss  

 

Oversikt over Basistilbudet

 

NB! Treningsdag/tider vil variere fra sesong til sesong og kan variere underveis i sesong. Kamper, andre lag og tilgjengelig treningstider alle variabler som har innvirkning på dette. Vi forsøker imidlertid å legge til rette for så forutsigbare treningstider som mulig vinter/sommer

Plusstilbudet

Dette tilbudet er basert på hva mange av 8-12 åringene i Skeid ønsker. Mest mulig fotball aktivitet. Dette tilbudet er mer forpliktende (80% oppmøte over en hel sesong) og passer best for de som har fotball som primæraktivitet og som er dedikerte på å trene og lære.

Laginndelingen tar ikke hensyn til skole/bosted. De er differensierte ut fra nivå/modning og hensyn tar trener/leder logistikk. Her vil det være forskjellige løsninger avhengig av gruppens antall, karakter/nivå. Det er Sportsjef for Barnefotball som avgjør dette. Også her er lagene i utgangspunktet mer eller mindre faste, dette gir trygghet og forutsigbarhet.

To av treningene er parallelt eller sammen med de som velger basis tilbudet.* En trening er på en fast dag på akademiet og jevnlig helgeaktivitet må påregnes. Det differensieres også på trening, både i øvelser og spill. Men trenerressurser skal fordeles likt.

*På vinteren (nov-april) tvinges vi til å dele gruppene opp pga. plassmangel.  All innetid blir disponibelt for basislag for at de skal kunne ha større fleksibilitet.

Oversikt plusstilbudet

NB! Treningsdag/tider vil variere fra sesong til sesong  og  kan variere underveis i sesong. Kamper, andre lag og tilgjengelig treningstid er alle variabler som har innvirkning på dette. Vi forsøker imidlertid å legge til rette for så forutsigbare treningstider som mulig både vinter/sommer

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Her er et utvalg av spørsmål/svar som vi har fått underveis og som forklarer modellen mer i detalj.

Er plusstilbudet bare for de ”beste”?

Tilbudet er for alle som vil spille mye fotball. Uavhengig av nivå.

Er det ikke tidlig å velge?

Man velger ikke noe annet enn hvor mange ganger man vil trene og hvor mye fotball aktivitet man vil være med på. Dette måtte man gjort uansett, men i stedet for et ”a´ la carte” tilbud der man kan komme og gå som man vil så må man nå melde seg på et tilbud for hver sesong. Ikke ulikt de fleste andre aktiviteter eller kurs.

Dette sørger for fasthet i grupperinger og mulighet for kontinuitet i treningsarbeidet.

Det gir best læring for alle og det er mer motiverende for både trenere og spillere.

Tilbudene er basert på erfaring over den faktiske aktiviteten til aldersgruppen 8-12 så treningshverdagen blir nok ganske lik for de fleste.  Men vi blir tydeligere på hvordan vi driver. For barn og for voksne.

Vår erfaring hittil er at det er få som velger pluss det første året. Dette har vært løst ved at de får delta i en gruppe på alders-trinnet over. Fra 10 års alder velger rundt 50% av barna pluss tilbudet.

Hva med allsidighet?

Vi synes det er flott at mange velger å gjøre andre ting. Men vi synes også vi skal ha et tilbud for de som prioriterer fotball. Alternativet deres er ikke langrenn, men private fotballakademier. Vi ønsker å gi de et tilbud i Skeid. Dette har heller ingenting med hvem som blir best til slutt. Det vet ingen Det kan godt være han eller hun som tilegner seg andre ferdigheter gjennom annen idrett som den som spiller fotball døgnet rundt.

Hva med spillere som driver mye annen vinteraktivitet, men ønsker mer på sommeren?

Basistilbudet på sommeren er 2 treninger + kamp. I tillegg kan man velge inntil 3 akademiøkter.  Modellen er basert på at laginndeling gjelder fra (nov-nov). Man kan derfor ikke flytte seg fra basis til pluss i løpet av sesong.  Evt. unntak bestemmes av Sportsjef. Det må ligge spesielle årsaker til grunn .

Hvorfor krav om 80% oppmøte i  pluss tilbudet? 

For at en treningsgruppe og et lag skal ha felles utvikling må så mange som mulig være til stede på aktivitetene. Med 80% vil hele gruppa oppnå nok felles økter sammen. Vi kan ikke ha grupperinger i pluss der for mange på med andre ting halvparten av tiden. 80% er ment over en hel sesong ( høst-høst), så spillere som bedriver annen idrett gjennom vinteren kan fint klare å få dette til selv om noen fotballøkter prioriteres bort gjennom vinteren. Kravet er en pekepinn og ikke et absolutt. Men, dersom du ligger nærmere 60% så passer basis tilbudet deg trolig bedre.

På basis forventes det også jevnt treningsoppmøte og man kan ikke regne med å få spille kamp uten at man trener jevnt og trutt.

Hvordan blir basistilbudet?    

Noen generasjoner har fått til veldig gode basistilbud, andre ikke. All aktivitet er nemlig avhengig av hvor mange foreldre som stiller opp. Vi gjør noen grep i Skeid som skal sikre oss mange trenere pr. årskull. At basistilbudet er parallelt/samtidig med pluss tilbudet i hovedsesong gjør at man kan dra veksler på trenerkompetansen som finnes blant de trenerne som er engasjert der. I prinsippet deler man trenerressurser på antall barn på treningsfeltet. Jo flere trenere, desto bedre tilbud til barna. Alle trenerne (foreldre) har et felles ansvar for at begge tilbudene blir bra som mulig. Dersom for mange av årgangens trenere er engasjert i pluss tilbudet, så trenger vi flere trenere som kan bidra på basis tilbudet på alle andre aktiviteter utenom de to felles treningene og i vinterhalvåret.  Mangler det trenere på pluss aktivitetene vil akademiet fungere som et sikkerhetsnett.

Hvorfor ikke klasselag ?

Vi har dårlige erfaringer med rene klasselag og anbefaler at man forsøker å blande barna på tvers av skoler.  Vi bruker de  to siste årene i VTF på å øve på dette.  Imidlertid er det ikke noe i veien for at enkelte lag i Basis blir noe klassebaserte dersom ligningen med  trenerressurser går opp (aktive trenere) og at alle andre lag fungerer. Men det skal aldri være noe utgangspunkt, det må komme som et resultat  av at man har tatt alle andre hensyn for å få  helheten til å fungere.

Kan man bytte mellom pluss og basis?

Selvfølgelig. Men mellom sesonger (nov-nov) Grunnen til at vi ikke ønsker ”á la carte” og ”shopping” er de utfordringer det gir oss organisatorisk mht. laginndeling, trenere, treningstid/plass, kontinuitet i læring  m.m.

Kan man bytte lag? 

I utgangspunktet ønsker vi stabile og mer eller mindre faste lag. Men vi oppfordrer til at man låner hverandres spillere hvis noen trenger andre type utfordringer.  Ved mistrivsel, sosialt eller sportslig, forsøker vi å bytte.

Hvorfor faste turneringer?

For å lage et transparent og oversiktlig tilbud som sikrer fornuftig aktivitet. Turneringene er basert på tidligere generasjoners erfaring og  justeres etter hver sesong.

 Kombinasjon med Akademiet?

For pluss gruppene så vil det være faste treningsdager. Basis kan i utgangspunktet velge fritt blant akademidagene.

 Hva hvis få velger pluss?

Det vil naturlig være færre jo lavere alder. Da søker vi samarbeid med eldre årganger slik at de som vil trene mye for lov til det.

Hvorfor differensiering?

Tilpasset læring brukes for at alle skal få best mulig utvikling gjennom mestring og utfordringer og for at trenerne skal kunne sette vanskelighetsgraden i øvelsene på riktig sted.  Men alle skal oppleve å bli sett og trenere skal fordeles likt.

Les mer om differensiering her: https://skeidpedia.no/Klubbhandbok/differensiering/

Organisering av årgangen

Organisering – årgang

Vellykkede og velfungerende barnelag kjennetegnes av at det er mange dedikerte ressurspersoner rundt laget. I Skeid organiserer vi oss på en slik måte at vi sikrer felleskapet ved å operere som én årgang. Da får vi utnyttet ressursene best mulig. Samtidig må vi ikke bli for tunge operasjonelt. Derfor danner vi lag innenfor årgangen igjen. Lag med tette, nære relasjoner og en fast ressursgruppe rundt seg skaper trygghet og tilhørighet.

For årgangen er det fem overordnede funksjoner. De tre første, hovedlagleder og hovedtrenere har primærkontakt med klubbens sportsjef og øvrig administrasjon.

Hovedlagleder er kontaktperson for hele årgangen til administrasjonen. HL har ansvar for at informasjon fra klubbadm. går til foreldre/spillere og de andre lederne i teamet i årgangen. Skeid sin portal skal brukes til informasjon. Dette for at informasjon skal være tilgjengelig for alle, også Sportsjef og Daglig leder. Enkeltlag kan derimot ha kortere kommandolinjer og kommunisere via mail, Spond, Facebook evt. andre tjenester. Vi anbefaler bruk av Spond. HL er økonomiansvarlig og kontaktperson til kretsen ved påmelding av lag.

Hovedtrenere, 2 stk. fungerer som forlengede armer for Sportsjefen. Disse har det sportslige ansvaret for treningene, innholdet og for å veilede andre trenere ved behov.  Dette bør være trenere med relevant erfaring/bakgrunn og som har anledning til å være med mye. Sportsjefen velger ut hovedtrenere.

Utstyrsansvarlig

Har ansvar for å ivareta årgangens og lagenes utstyrsbehov. I første rekke drakter, medisinskrin og vester/kjegler til trening. Mht. til baller så har hvert enkelt barn sin egen ball og ansvar for å medbringe den til trening. Utstyrsansvarlig for årgangen forholder seg til utstyrsansvarlig i Yngres utvalg.

Dugnadsansvarlig

Ansvar for at laget stiller på dugnader som pålegges av klubben. Sitter i dugnadsgruppa for årgangen.

Sosialansvarlig 

En person som har et spesielt ansvar for å følge med på det sosiale miljøet i laget og tilrettelegge for sosiale arrangementer.  Sitter i sosialgruppa for årgangen. Noe du kan bidra med?

Rundt hver lag

De samme funksjonene må også være rundt hvert lag.

Trener har det sportslige ansvaret for treningene og må sørge for å skaffe vikar fra et annet lag dersom man ikke kan stille selv. Trener 2 bistår trener i trening og kamp. I trening deles trenerressursene på antall spillere. I utgangspunktet kan hvert lag trene for seg selv, men logistikken med barn/trenere må gå opp. For å sikre alle et godt tilbud trener vi derfor samtidig. Jo flere trenere som stille, jo bedre aktivitet kan vi skape for barna.  Idealet er 1 trener pr. 5 barn.

Lagleder har ansvar for at informasjon går til foreldre/spillere, at avgifter er betalt, kontakt med motstandere og ansvarlig for påmelding av laget til cuper. Lagleder har også utstyrsansvar og forholder seg til årgangens utstyrsansvarlig.

Vi kommuniserer via Spond.

Noen råd til foreldre

Sett deg godt inn i hvordan vi driver – så skal vi gjøre vårt beste for at ditt barn trives

Vi har forsøkt å samle så mye som mulig i klubbhåndboka ”Sånn gjør vi det i Skeid” og på Skeidpedia.no. Dette er også for å spare tid brukt på å forklare en-og-en foreldre hvordan og hvorfor vi driver som vi gjør. På den måten frigjør vi tid til bedre aktivitet for ungene våre. Vi forventer at du respekterer de ansatte og de frivilliges innsats. Dersom du savner noe, så hører vi gjerne fra deg.

PS! Det virker kanskje strengt, men hvis hver foreldre i Skeid sender vår Daglig leder eller Sportsjef én mail i året, så tilsvarer det 8 mail pr. dag. 

Betal i tide og hjelp oss å hjelpe

Våre lagledere kommer til å være strenge mht. at kontingent og avgifter er betalt.  Spillere som ikke betaler for seg kan bli nektet kamp og treningsdeltakelse. Det koster å skape god fotball aktivitet og vår administrasjon skal heller ikke bruke tiden sin til å purre på innbetalinger. Et viktig moment her er at dette gjør oss bedre i stand til å fange opp de som faktisk trenger hjelp.  Skeid har familier fra alle samfunnslag og økonomi skal aldri være et hinder fra å delta. Derfor har vi gode støtteordninger og samarbeider tett med bydeler og kommunen. Men vi trenger også din hjelp. Dersom du vet at noen trenger hjelp, sørg for at laglederen på ditt lag eller daglig leder får vite om det. Vi har diskrete ordninger.

Still opp på dugnader – så lover vi at du skal slippe å selge doruller 

Det er ikke mange dugnader du må stille opp på i Skeid sammenlignet med mange andre klubber eller foreninger.  Spesielt ikke hvis vi deler på det. For å gjøre det forutsigbart og rettferdig har vi laget en dugnadsmatrise der hver enkelt årgang og lag har spesifikt ansvar for et visst utvalg aktiviteter, delt opp over tid. Å bruke dugnader som sosialt lim på tvers av aldersgrupper, kjønn og valgt tilbud er med overlegg. Vi tror vi får en bedre klubb da. Det kan derfor hende du må hjelpe til på aktivitet ditt barn ikke er med på.

I Skeid gjør vi ting sammen. 

I Skeid så gjør vi ting sammen. Hele årganger trener sammen, kler seg likt og oppfører seg etter felles spilleregler. Spillere bor sammen på turneringer. Ja, selvfølgelig er det mer behagelig å bo på hotell enn på en campingplass, men vi tror verdien av felles opplevelser, tilgjengelig for mange, gjør oss til en bedre klubb å vokse opp i.

Med ønske om mange fine år på fotballbanen!